PROVINCIALE PRIJZEN VOOR GESCHIEDKUNDIG ONDERZOEK 2012 EN 2013

In 2012 schreef het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen in de brede sector van het geschiedkundig onderzoek drie prijzen uit, meer precies de jaarlijkse prijs voor geschiedenis, de tweejaarlijkse prijs voor genealogie en de driejaarlijkse prijs voor kunstgeschiedenis en archeologie. Nu de voorbereidingen voor de uitreiking van die provinciale prijzen getroffen worden, is het nuttig de laureaten even voor te stellen en meteen een oproep te lanceren voor deelname aan de prijzen van dit jaar.

Provinciale prijs voor geschiedenis 2012

Omdat het provinciebestuur ook onbezoldigd historisch onderzoek actief wil stimuleren, konden in 2012 doctorale scripties of studies van bezoldigde auteurs niet meedingen. Voor de prijs werden drie inzendingen genoteerd. De jury bestond uit Andrea De Kegel, voorzitter ; prof.dr. Machteld De Metsenaere, prof. dr. Luc Duerloo, prof. dr. Luc François, prof. em. dr. Etienne Rooms en prof. dr. Leen Van Molle. Ignace Van Driessche nam het secretariaat waar.

Gehoord het unanieme voorstel van de jury kende de deputatie de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor geschiedenis 2012 toe aan Frederik Dhondt uit Huise, voor zijn studie : Op zoek naar glorie in Vlaanderen. De Zonnekoning en de Spaanse Successie, 1707-1708.

Frederik Dhondt kadert op meesterlijke wijze zijn studie in het politieke, militaire en diplomatieke kluwen in Europa bij de aanvang van de achttiende eeuw. De auteur steunt vooral op Franse bronnen en liet daardoor de Spaanse kant van het verhaal onderbelicht. Niettemin imponeert de studie door eruditie en vindt die aansluiting bij de internationale standaardwerken over aanverwante onderwerpen.

Tweejaarlijkse Provinciale prijs voor genealogie 2012

Deze editie van de prijs was gereserveerd voor bronnenstudies. Voor deze prijs kunnen in 2014 uitsluitend familiegeschiedenissen deelnemen. Drie studies dongen in 2012 mee naar de prijs. De jury bestond uit Andrea De Kegel, voorzitter ; Jan Caluwaerts, prof. dr. Isabelle Devos, prof. dr. Koenraad Matthijs, Valerie Vermassen en Felix Waldack en ten slotte Ignace Van Driessche, secretaris.

Gehoord het voorstel van de jury kende de deputatie de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor genealogie (bronnenstudies) 2012 toe aan dr. Herman Van Isterdael uit Okegem voor zijn studie : Families en personen te Okegem (Ninove) (12e eeuw-1909) en Impegem (Liedekerke) (17e eeuw-1804).

Het werk van dr. Herman Van Isterdael is een naslagwerk dat veel verder reikt dan de gezinsconstructies. Het is een gigantisch werk waarin gegevens uit verschillende bronnen samengebracht worden. Helaas zijn de bevolkingsregisters niet in dit indrukwerkende werk geïntegreerd kunnen worden. Voor het genealogisch onderzoek met betrekking tot Okegem een Impegem is dit werk een quasi onuitputtelijk hulpinstrument.

Driejaarlijkse prijs voor kunstgeschiedenis en archeologie 2012

Voor deze prijs werden twee inzendingen ingediend. De jury bestond uit Ignace Van Driessche, voorzitter ; prof. dr. Ilse Schoep, prof. dr. Christel Stalpaert, prof. em. dr. Hugo Thoen, prof. dr. Dries Tys en prof. dr. Roy van Beeck. Hilde De Mulder nam de secretariaatstaken op zich.

Gehoord het voorstel van de jury kende de deputatie de provinciale prijs voor historisch onderzoek voor kunstgeschiedenis en archeologie 2012 toe aan prof. dr. Wim De Clercq uit Knesselare voor zijn studie : Lokale gemeenschappen in het Imperium Romanum. Transformaties in rurale bewoningsstructuur en materiële cultuur in de landschappen van het noordelijk deel van de civitas Menapiorum.

De studie van prof. dr. Wim De Clercq is zowel in het vlak van de aanpak als in het inhoudelijk-wetenschappelijke vlak een opmerkelijk kwaliteitsvol, vernieuwend en verrassend werk. Die ambitieuze studie is beslist een standaardwerk voor onderzoek naar de Romeinse tijd in Vlaanderen, maar is evenzeer van een relevante betekenis voor andere regio's.

Provinciale prijzen in 2013

Ook dit jaar schrijft het provinciebestuur van Oost-Vlaanderen prijzen uit voor historisch onderzoek. Dit jaar zijn er twee prijzen : de jaarlijkse prijs voor geschiedenis en de driejaarlijkse prijs voor volkskunde.

Voor de jaarlijkse provinciale prijs voor geschiedenis kunnen wetenschappelijk verantwoorde studies over een geschiedkundig onderwerp ingezonden worden, dit jaar dus ook gepubliceerde doctorale scripties en door bezoldigde historici geschreven en gepubliceerde werken.
Aan de driejaarlijkse prijs voor volkskunde kunnen wetenschappelijk verantwoorde studies over een volkskundig onderwerp deelnemen.

De in te zenden studies zijn in het Nederlands geschreven. Ook wetenschappelijk verantwoorde artikels kunnen meedingen. De werken zijn door één of maximaal twee auteurs geschreven. Wie in Oost-Vlaanderen geboren is of vijf jaar in de provincie woonachtig is kan deelnemen. Ook niet-Oost-Vlamingen kunnen naar de prijs meedingen indien het onderwerp van hun studie handelt over een onderwerp dat betrekking heeft op Oost-Vlaanderen, of een deel ervan. Studies die integraal online zijn gepubliceerd en door iedereen geconsulteerd kunnen worden, voldoen aan de publicatievoorwaarde.

Wie wenst deel te nemen bezorgt uiterlijk op 15 april 2013 zes exemplaren (gedrukt of getypt, ook indien de publicatie integraal online raadpleegbaar is) van zijn/haar studie aan de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen, dienst Erfgoed, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent. De poststempel of de datum van het ontvangstbewijs geldt als bewijs. De studies worden door een jury beoordeeld. De deputatie beslist over de toekenning van de prijs. Aan elk van de prijzen is een bedrag van € 5.000 verbonden. Indien de prijs niet toegekend wordt kan een bijzondere vermelding verleend worden, waarvoor een bedrag van € 1.750 beschikbaar is. Het is ook mogelijk dat een prijs niet wordt toegekend.

Voor meer inlichtingen en het reglement kunt u terecht op deze link http://www.oost-vlaanderen.be/public/cultuur_vrijetijd/cultuur/cultuurprijzen/geschiedenis_en_volkskunde/index.cfm of neemt u contact op met de provinciale dienst Erfgoed, t.a.v. Ignace Van Driessche, beleidsmedewerker geschiedenis, Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent, 09-267 72 62.

Jozef Dauwe
Gedeputeerde voor Cultuur